Obchodné podmienky

Obchodné podmienky v internetovom obchode BodySportShop .sk

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bodysportshop.sk. Obchodné podmienky ( OP) vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.bodysportshop.sk je:
C & K Limousines s.r.o.
SNP 87
053 42 Krompachy
tel.: +421 944 740 618
e-mail : info@www.bodysportshop.sk

IČO: 44 991 720
IČ DPH: SK2022898097
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel : Sro, vložka číslo 24427/V

Kupujúci ( zákazník ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou C & K Limousines  s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.bodysportshop.sk. Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objednávanie tovaru

V našom obchode môžete nakupovať len po zaregistrovaní. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: obchod@www.bodysportshop.sk . Predávajúci vybavuje potvrdené objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijaté objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia , prípadne iných technických problémov. Nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov . V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadne už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho. Predávajúci odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru spolu s faktúrou ako daňovým dokladom.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Ak si prajete zrušiť objednávku, čo najskôr nás prosím kontaktujte elektronický na email : obchod@www.bodysportshop.sk a uveďte číslo objednávky. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doloženého dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná je kupujúci povinný zásielku prevziať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote do 15 – tich kalendárnych dní. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať objednávku na tovar, ak ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcimi nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky kupujúceho budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Odstúpenie od zmluvy – Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa ustanovenia §12 odst. 1 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané písomne, e-mailom na obchod@www.bodysportshop.sk, do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané aj s kópiou ústrižku od doručovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar. Táto čiastka bude kupujúcemu poukázaná v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy prevodom na účet kupujúceho. Tovar je nutné zaslať na adresu C & K Limousines s.r.o, SNP 87, 053 42 Krompachy . Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou, v tomto prípade nebude prevzatý.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • tovar nie je originálne zabalený
 • tovar javí známky použitia
 • tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Ceny

Všetky ceny za tovar uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH, ak nie je uvedené inak. K cenám sa účtuje doprava . Pokiaľ je objednávka potvrdená predávajúcim, platí cena, za ktorú bol tovar objednaný, bez ohľadu na zmeny . Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.bodysportshop.sk, Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v ponuke alebo do vypredania zásob. V prípade, že sa na stránke objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a jeho cena sa odlišuje od obvyklej ceny , alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0,-“ , „1,-“ alebo iná chybná cena, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale kupujúcemu ponúkne dodanie tovaru za cenu správnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Platobné podmienky

V internetovom obchode www.bodysportshop.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi :

 • Dobierka – peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.
 • Bankovým prevodom – po prijatí objednávky kupujúcemu zašleme číslo účtu a variabilný symbol – číslo objednávky , prostredníctvom ktorého bude platba spárovaná. Za tovar zaplatí kupujúci vopred na náš bankový účet . Po prijatí platby na náš bankový účet kupujúcemu odošleme tovar s tým, že ho budeme informovať o predpokladanom termíne doručenia zásielky.
 • Platba v hotovosti – táto platba sa môže použiť pri osobnom odbere tovaru priamo v niektorej z našej predajne: BodySportShop, SNP 87, 053 42 Krompachy v čase otváracích hodín.
 • Pri objednávkach do Českej republiky po prijatí objednávky zašleme kupujúcemu všetky potrebné údaje potrebné k úhrade za objednaný tovar. Za tovar zaplatí vopred na náš bankový účet . Po prijatí platby na náš bankový účet odošlem tovar s tým, že kupujúceho budeme informovať o predpokladanom termíne doručenia zásielky.

Dodacie podmienky

Tovar expedujeme spravidla od 2-6 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, poprípade po autorizácii danej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V prípade predĺženia dodacej lehoty, bude kupujúci informovaný predávajúcim. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky na č. +421 944 740 618 alebo na e-mailovú adresu obchod@www.bodysportshop.sk.

Internetový obchod www.bodysportshop.sk dodáva tovar prostredníctvom :

 • Slovenská pošta balíkom 2. triedy. Doručenie balíkov je do 3 – 4 pracovných dní. V prípade , že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo Vašej schránke oznámenie o uložení zásielky . Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maili, resp. SMS o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Doprava Slovenskou poštou platí pre balíky do 10 kg. Balíky s váhou nad 10 kg sú odosielané kuriérskou spoločnosťou. Skontrolujte, prosím, pri preberaní objednávky stav obalu zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená naša páska a nie je opravovaná .V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad. Ak zásielka žiadne chyby nevykazuje, nie je doručovateľ povinný čakať na otvorenie zásielky. V prípade, že prevezmete zásielku a až po otvorení zistíte, že je jej obsah poškodený, kontaktujte Slovenskú poštu prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu reklamacie@slposta.sk. Reklamáciu poškodenej zásielky je možné uplatniť spätne a to až do 3 dní.Cena za dopravu Slovenskou poštou je 2,70 € .Pri objednávkach do ČR zasielame tovar ako balík druhej triedy. Balík Vám bude zaslaný až po obdržaní úhrady za Vašu objednávku na náš účet. Výška poštovného je :
  Hmotnosť balíka Cena do Českej Republiky
  do 1 kg 8,00 €
  do 3 kg 9,50 €
  do 5 kg 10,50 €
  do 10 kg 15,00 €
 • Slovenská pošta Expresný kuriér. V okamihu expedície zásielky sú Vám na email doručené informácie vrátane podacieho čísla balíku kde sa Váš balíček nachádza si môžete overiť v online systéme Slovenskej pošty. Zásielku doručovanú kuriérom si vždy pozorne prezrite a pokiaľ balík vykazuje akékoľvek známky mechanického poškodenia, odmietnite jeho prevzatie. V prípade, že to bude možné, otvorte zásielku pred doručovateľom. Pokiaľ bude javiť známky poškodenia, okamžite balík reklamujte. Pokiaľ balík s poškodením prevezmete a na túto skutočnosť prídete neskôr, kuriérna služba reklamáciu neuzná. Za poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním pri doručovaní neručíme ! V prípade, že Vás kuriér nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená v depe spoločnosti a do schránky Vám bude daná informácia o uložení zásielky. Cena za dopravu poštovým kuriérom je 3,95 €.
 • Osobný odber . Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v našej predajni. O tom, že je Váš tovar pripravený k odberu na predajni, Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS. Prosíme Vás, aby ste počkali na potvrdenie dodania Vášho tovaru na našu predajňu e-mailom, alebo SMS, predídeme tým nedorozumeniam a Váš nákup bude plynulejší a pohodlnejší. Naše odberové miesta:
  BodySportShop, SNP 87, 053 42 Krompachy . Otváracia doba : Po – Pia 9:00 – 17:00.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Ako záručný doklad slúži faktúra . Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba začína prevzatím tovaru od prepravcu. Pri kozmetických a drogistických výrobkoch doba použitia je určená podľa dátumu spotreby uvedeného na obale. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu obchod@www.bodysportshop.sk  alebo telefonicky v pracovné dni na +421 944 740 618. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu C & K Limousines s.r.o., SNP 87, 053 42 Krompachy.  Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou, v tomto prípade nebude zásielka prevzatá a vráti sa Vám späť.  Do balíka priložte sprievodný list , v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V sprievodnom liste uveďte , akým spôsobom máme postupovať v prípade uznania reklamácie, či chcete výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu, na ktorý bude čiastka prevedená. Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. Po obdŕžaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky . Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Reklamácia sa vzťahuje len na vady materiálu či chyby výroby. Nevzťahuje sa na opotrebenie výrobku pri používaní, nesprávne ošetrovanie a chyby výrobku vzniknuté jeho používaním. Zo záruky sú vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou. Záruka zaniká ak je výrobok používaný k inému účelu ako bol vyrobený. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na predávajúceho, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy .

BodySportShop.sk ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

BodySportShop.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • závady spôsobené nesprávnym používaním

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V našej spoločnosti C § K Limousines s. r. o., so sídlom so sídlom kpt. SNP 87 053 42 Krompachy, IČO: 44 991 720, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 24427/V (ďalej len „Spoločnosť“) si vážime vaše súkromie, a preto vždy starostlivo dohliadame aby vaše osobné údaje boli chránené v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke – GDPR.

Všetky poskytnuté informácie sú chránené a zabezpečené proti odcudzeniu alebo zneužitiu treťou stranou.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období.

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:
• Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.
• Váš kontakt a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretej strane bez vášho predošlého výslovného súhlasu
• Nebudeme vám posielať e-maily, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.
• Kedykoľvek sa môžete odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.
• Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy.

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi a slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 – GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.).

Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok www.bodysportshop.sk.

Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii, alebo prihlásením na odber noviniek.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú
komunikáciu s vami.

Sloboda voľby

Záleží len od vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania noviniek alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy, kontaktujte nás na adrese info@www.bodysportshop.sk. Ak sa vaše osobné údaje (poštová adresa, e-mailová adresa, priezvisko, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@www.bodysportshop.sk.
Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

Cookies

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok. Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Bezpečnosť

Naša spoločnosť sa starostlivo stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, odcudzením, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Maloleté osoby

Maloleté osoby bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu na našich internetových stránkach nebudú poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov naša spoločnosť, bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku alebo sa prihlásiť na odber noviniek. Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese info@www.bodysportshop.sk

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok.

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

Záverečné ustanovenia

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mail alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

Obchodné podmienky (OP) sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú OP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením OP na www.ck-limousines.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s OP a reklamačným poriadkom , považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. OP v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.11.2017 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.
V Krompachoch, dňa 25.05.2018

Miroslav Čech
konateľ C § K Limousines s. r. o.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našej drogérii !

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

V súlade s § 55 ods.5 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných C & K Limousines s.r.o., SNP 87, 053 42 Krompachy, IČO:44 991 720  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. C & K Limousines s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Aké cookies používame

Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa. Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača.

Aktuálne novinky priamo na váš e-mail.


Prihlásenie