Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť C § K Limousines s. r. o., so sídlom so sídlom kpt. SNP 87 053 42 Krompachy, IČO: 44 991 720, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 24427/V (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie v rámci predaja tovaru na e-shope: www.bodysportshop.sk.

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Miroslava Čecha ako konateľa spoločnosti, a to písomnou formou alebo osobne na adrese: kpt. SNP 87 053 42 Krompachy, info@www.bodysportshop.sk.
2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a.) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu spoločnosti www.bodysportshop.sk, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií.

Spoločnosť spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti), na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru,
a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
• dodávatelia a správcovia informačného systému, ktorí zabezpečujú dodávku a správu webových stránok, vrátane marketingovej podpory
• kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
• dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní,
prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
• orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
c. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom alebo potencionálnym zákazníkom
Spoločnosť spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov alebo potencionálnych zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

d. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

e. Uplatňovanie nárokov spoločnosti

Spoločnosť spracúva na účely uplatňovania jej nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti. Oprávneným záujmom spoločnosti je ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

f. Plnenie zákonných povinností spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia jej zákonných povinností.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

g. Marketingová komunikácia

Spoločnosť spracúva na účely marketingovej komunikácie (zasielanie obchodných a marketingových ponúk) nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, na základe oprávnených záujmov spoločnosti, ktorými je dosiahnutie primárneho účelu podnikateľskej
činnosti – rentability predávaných produktov a služieb.

Osobné údaje sú spracúvané až do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou, ktoré môže uskutočniť kedykoľvek, kliknutím na odkaz “Zrušenie odberu noviniek“ v pätičke ľubovoľnej obchodnej alebo marketingovej ponuky, ktorú od spoločnosti obdržala alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@www.bodysportshop.sk.

3. Práva dotknutej osoby

a. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví spoločnosť potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ spoločnosť tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
b. Vystavenie prvej kópie podľa písm. a. je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude spoločnosť účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré jej s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
c. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej spoločnosť eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
d. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
– dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
– dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa písm. ….,
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
– je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
e. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
– na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
– na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
– z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
– na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
– na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
f. Spoločnosť vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
g. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
– napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa písm. j, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
– spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
– dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku spoločnosti, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
h. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, spoločnosť nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude spoločnosťou informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
i. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla spoločnosti, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
j. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
– právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu spoločnosti,
– spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa, jej osobné údaje spoločnosť nemôže ďalej spracúvať.
– spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
k. Spoločnosť doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
l. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
m. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
4. Zasielanie obchodných správ a iné marketingové činnosti
Nie je vašou povinnosťou poskytnúť nám svoje osobné údaje pre zasielanie obchodných správ a iné marketingové činnosti. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani požiadavkou, ktorá je nutná pre uzavretie zmluvy. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú viac vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

V Krompachoch, dňa 25.05.2018

Miroslav Čech
konateľ C § K Limousines s. r. o.

Aktuálne novinky priamo na váš e-mail.


Prihlásenie